Riešenia pre priemyselný sektor

pre priemyselný sektor si vyžaduje dôkladné znalosti výrobných procesov jednotlivých odvetví, dodržiavanie platných miestnych predpisov, integráciu s fyzikálnymi a chemickými procesmi a vysokú odbornú úroveň za účelom zabezpečenia maximálnej kvality spracovania odpadových vôd pri ich vypúšťaní, alebo opätovnom použití až do dosiahnutia nulovej úrovne znečistenia spracovanej vody (ZLD). Portfólio riešenia spoločnosti Aqwise je vhodné pre použitie v mnohých priemyselných odvetviach, pri zabezpečení stability procesu v náročných a premenlivých podmienkach a prispôsobovanie neustále sa meniacim výrobným potrebám.

predstavujú odvetvie, ktoré je známe vysokou spotrebou vody. Pri výrobe sa vyžaduje dosahovanie vysokej úrovne čistenia odpadových vôd, ktoré umožní bezpečné vypúšťanie, alebo opätovné použitie vo výrobe. Spoločnosť Aqwise poskytuje anaeróbne, aeróbne a hybridné riešenia, ktoré spĺňajú tieto požiadavky a efektívne využívajú vodné a energetické zdroje.

predstavuje veľmi rozmanité odvetvie, ktoré je charakteristické variabilnými výrobnými procesmi, ktoré vytvárajú značne znečistené množstvo odpadových vôd a záťaž v čase sezónnych špičiek. Spoločnosť Aqwise ponúka jedinečné anaeróbne a aeróbne riešenia, ktoré umožňujú firmám plniť prísne limity na kvalitu spracovania odpadových vôd počas spracovateľského procesu.

predstavujú odvetvie, ktoré sa skladajú z komplexných výrobných procesov produkujúcich nebezpečné zloženie odpadových vôd vrátane látok s vysokým obsahom solí, ktoré spomaľujú rozklad. Spoločnosť Aqwise svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti neštandardných aerobných technológií, ktoré zabezpečujú vysokú odolnosť voči toxickým a ekologickým šokom, poskytuje zákazníkom efektívnu a spoľahlivú prevádzku zariadenia.

sa vyznačuje vysokou koncentráciou tuku, olejov a mazív, ako aj rozpustného organického materiálu, ako napr. fenoly a aromatické zlúčeniny. Spoločnosť Aqwise ponúka integrované riešenie pre rafinérie a prevádzky na spracovanie ropy, ktoré kombinujú intenzívne oddelenie pevných častíc s následným aeróbnym spracovaním. Dané riešenie umožňuje rozšíriteľnosť zariadenia pre prípad budúcich potrieb rastu.

je rýchlo sa rozvíjajúce priemyselné odvetvie. Intenzívne využívané rybníky a liahne čelia problémom spojeným s dosiahnutím vysokej kvality vody pre jej opätovné využitie, ktorá si vyžaduje jedinečnú a účinnú úpravu amoniaku, COD a oddelenie pevných častíc. Spoločnosť Aqwise ponúka príslušné biologické procesy a overené optimálne riešenia, ktoré umožňujú dosiahnúť v tomto odvetví požadované ciele udržateľným spôsobom.

STABILNÝ PROCES V RÔZNYCH PODMIENKACH / ODOLNÝ PROTI TOXICKÝM A ORGANICKÝM ŠOKOM / OPÄTOVNÉ VYUŽITIE RECYKLOVANEJ VODY A VYUŽITIE ENERGIE